2 mei 2016

Het hele artikel op Mr.

"Lodewijk Valk is benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie."

Het is werkelijk te hopen, dat deze nieuwe advocaat-generaal beter werk verricht dan zijn voorganger, mr. J. Spier. Mijn echtgenoot en ik werden op  11 maart 2016 eigenaar van een “Conclusie” van deze A.G. ter grootte van een half A-viertje, welk werkstuk geen andere benaming verdient dan een schotschrift. Men moet daarbij in ogenschouw nemen, dat een ervaren cassatieadvocaat 23 relevante en duidelijke middelen had voorgesteld met betrekking tot een erbarmelijk en op vele punten foutief arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.143.259). Onderstaand een korte samenvatting van hetgeen deze mr. Spier ons toedichtte (ja binnen dat halve A-viertje !):

-   Hofs c.s. hebben uitgehaald naar rechters of rechterlijke uitspraken;
-   Hofs c.s. hebben oeverloze beschouwingen gehouden;
-   Middel 16 is versierd met diverse krachttermen en beschuldigingen. (Opmerking mijnerzijds: Krachttermen zijn verwensingen, vloeken, schuttingwoorden, etc. , waarvan in de verste verte geen sprake van was in de middelen);
-   Hofs c.s. houden een warrig betoog in dit middel;
-   Middel 19 behelst vooral misplaatste verwijten van partijdigheid aan het Hof en is verder ook gestoeld op speculaties;
-   Het gestelde onder “Verzoeken zijdens Hofs c.s.” betreft een ontboezeming (denigrerend bedoeld !).

Het was weliswaar een pittige cassatiedagvaarding, maar qua inhoud en stijl geheel volgens de geldende fatsoensnormen. T.z.t. zal ik alle betreffende processtukken op deze website tonen, zodat iedere geïnteresseerde zelf een oordeel kan vormen.
Ik neem overigens aan, dat mr. Spier helemaal niets van doen met die “Conclusie” heeft gehad, maar dat dit broddelwerk is geproduceerd door één van de bureaumedewerkers, die er kennelijk niets in zag om onze dagvaarding serieus te nemen, naar aannemelijk is vanwege de omvang er van dan wel ter bescherming van de falende raadsheren, die het arrest hebben gewezen. De A.G. blijft echter verantwoordelijk.

Kortom: de Conclusie is een schande voor de veel geroemde rechtspraak.