De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. Volgens de wet mogen alleen gerechtsdeurwaarder exploten uitbrengen en rechterlijke vonnissen en dwangbevelen uitvoeren.
Een gerechtsdeurwaarder kan rechtshulp verlenen en adviseren in huurzaken en veel andere kwesties. Ook kan hij helpen bij het opmaken van diverse akten, zoals een proces-verbaal van constatering. Daarin wordt de toestand van een woning beschreven, zodat daar later bij, of ter voorkoming van, een gerechtelijke procedure geen misverstanden over ontstaan. Verder kan een gerechtsdeurwaarder een burger of een bedrijf als juridisch adviseur/raadsman bijstaan tijdens gerechtelijke procedures bij het kantongerecht en hij kan bij conflicten zelfs onderhandelen met de betrokken partijen.

De verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, die vallen onder wetsartikel 94 juncto artikel 57, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, schrijft o.a. voor, dat de gerechtsdeurwaarder zijn beroep zo uitoefent, dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komt en ook dat hij zijn beroep zodanig uitoefent, dat een goede vervulling van zijn ambtelijke verplichtingen gewaarborgd is.
Artikel 6 van de Verordening geeft aan, dat wanneer een deurwaarder meent een aan hem verstrekte opdracht niet te kunnen uitvoeren hij zijn opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis dient te stellen, dit geldt ook in geval van onzekerheid of onduidelijkheid omtrent een opdracht.

Het zal u niets vebazen dat ook bij (gerechts)deurwaarders een pratijk is ontstaan die ver af staat van de de goede bedoelingen van de wetgever. In het menu hiernaast kunt u onder "Deurwaarderskantoren" een aantal voorbeelden vinden van ernstige misdragingen. Het betreft daarbij niet slechts fouten van individuele medewerkers, maar bewust beleid van de directie van genoemde bedrijven.