Dit stuk betreft de tenenkrommende en ten gronde foutieve gang van zaken zijdens zowel ING bank als een voorzieningenrechter inzake een door het echtpaar Hofs op 18 juni 2008 tegen ING opgestarte kortgedingprocedure ter voorkoming van de (geheel ten onrechte) gedwongen verkoop van hun woning door ING.

Het was eigenlijk de bedoeling, dat er een bedrag van € 200.000,-- (in 2008 groeiden de bomen inzake de mogelijkheid van bedrijfsleningen nog tot aan de hemel) rechtstreeks aan Xenon Webstore B.V. (i.o.) zou worden geleend. Op het laatste moment heeft de directie van ING echter toch besloten, dat er een borgstelling diende te zijn totdat Xenon Webstore B.V. aan de door ING gestelde financieringsvoorwaarden zou voldoen, welke borgstelling op 16 augustus 2002 is besproken met de heer A. Bakker van ING, dit ook in het bijzijn van de bestuurders van Xenon Webstore B.V., en door het echtpaar toegezegd. Daarbij werd het echtpaar door zowel de heer Bakker als de bestuurders voorgehouden, dat de prognoses gunstig waren, dat de cijfers van de B.V. in het voorjaar van 2003 zouden worden gecontroleerd en dat er naar alle waarschijnlijkheid dan reeds een einde aan de borgstelling zou komen, omdat de lening dan naar de B.V. kon worden omgezet.

De onzinnige stellingen van mr. Netten in deze namens ING in zijn pleitaantekeningen:

Het door het echtpaar als dekking voor de financiering verstrekken van een (tweede) recht van hypotheek op hun woning zal strekken tot zekerheid van terugbetaling van al hetgeen ING van hen of van Xenon Computers te vorderen heeft.

Mijn commentaar: Het van ING ontvangen bedrag diende in werkelijkheid door het echtpaar natuurlijk te worden doorgeleend aan Xenon Webstore B.V., het bedrijf dat op 1 juli 2002 was opgericht. De benodigde akten van bedrijfsoverdracht ingevolge wetsartikel 6:159 BW (waarover in een ander stuk meer) waren ingevolge de eis van ING alvoor het door het echtpaar tekenen van de kredietovereenkomst getekend door de voormalige vennoten van Xenon Computers v.o.f. Met betrekking tot deze doorleningsplicht c.q. borgstelling is er op 17 september 2002 een leningovereenkomst opgemaakt tussen schuldenaar Xenon Webstore B.V. en het echtpaar (waarover later meer), hetgeen ook een vereiste van ING was.

Daarbij heeft ING uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat mocht Xenon Computers het krediet uiteindelijk overnemen, deze hypothecaire inschrijving niet kan worden doorgehaald, omdat deze inschrijving ook tot zekerheid strekt van terugbetaling van al hetgeen Xenon Computers aan ING verschuldigd is.

Mijn commentaar: Xenon Computers kon het krediet helemaal niet overnemen, omdat de vennoten van deze v.o.f. hun aandelen reeds op 31 december 2000 hadden verkocht aan Xenon Webstore B.V., hetgeen te lezen is in de op 3 september 2002 getekende akten ingevolge wetsartikel 6:159 BW, de tekening waarvan alvorens het krediet aan het echtpaar ter beschikking te stellen, dus een vereiste van ING zelf was, zoals reeds gezegd. Het behoeft ook geen betoog, dat de stelling van ING sowieso bizar was, omdat het overnemen van een lening door een v.o.f. van een eigen vennoot van die v.o.f., zijnde B.Th. Hofs, niets zou veranderen aan de situatie, zoals die was na tekening van de leningovereenkomst met ING door het echtpaar op 3 september 2002, omdat beide echtelieden ook na overneming van die lening door Xenon Computers v.o.f., zo die nog bestaan zou hebben, toch hoofdelijk aansprakelijk bleven met al hun bezittingen (zij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd). Dit alles had ING als professionele dienstverlener natuurlijk moeten weten.

Wel is duidelijk waar deze onzinnigheden vandaan komen. Abusievelijk is door de afd. MKB van ING Enschede in de kredietovereenkomst niet Xenon Webstore B.V. genoemd als bedrijf aan wie het van ING ontvangen geld door het echtpaar moest worden doorgeleend, maar het niet meer bestaande bedrijf Xenon Computers v.o.f., hetgeen waarschijnlijk in de hectiek van het hele gebeuren is geschied. Ook een advocaat zou toch moeten beseffen, dat er hier iets ten gronde fout is gegaan i.p.v. met oogkleppen op idiote zaken te verkondigen!

Te gek voor woorden is dan ook, dat mr. Netten in zijn pleitaantekeningen beweert, dat Xenon Computers bewust in de kredietovereenkomst is genoemd als bedrijf waaraan het bedrag van € 200.000,-- moest worden doorgeleend, omdat Xenon Webstore B.V. immers toen nog helemaal niet bestond, aldus deze topslimmerik.