Dit stuk betreft de tenenkrommende en ten gronde foutieve gang van zaken zijdens zowel ING bank als een voorzieningenrechter inzake een door het echtpaar Hofs op 18 juni 2008 tegen ING opgestarte kortgedingprocedure ter voorkoming van de (geheel ten onrechte) gedwongen verkoop van hun woning door ING.

Uit het door de advocaat van ING in zijn pleitaantekeningen ter gelegenheid van de zitting d.d. 26 juni 2008 onder de punten 2.4 t/m 2.8 en onder de punten 4.3 en 4.4 gestelde blijkt, dat er volgens ING met haar meerdere gesprekken voorafgaande aan de kredietverstrekking zijn gevoerd, hetgeen een grove leugen was. Ook heeft ING uit de duim gezogen, dat het echtpaar iedere vrijdagmiddag management overleg met de bestuurders van Xenon Computers v.o.f. voerden over de cijfers en de voortgang van die onderneming. Die gesprekken zouden o.a. hebben betroffen: voorlichting inzake een af te sluiten kredietovereenkomst, bespreking inzake het concept van die leningovereenkomst, de uitwerking van de financiering aan het echtpaar in privé, etc.

Als detaillering gaf mr. Netten nog aan, dat alle medewerkers van ING hadden bevestigd, dat Hofs-Akkermans tijdens al die besprekingen het hoogste woord voerde, telkens het voortouw nam en de indruk wekte over een goede kennis van zaken te beschikken. Ook tijdens de kortgedingzitting bleven mr. Netten en de aanwezige heren van de afd. van ING, zijnde de heren C.E. Goosmann en D. Van den Berg, ondanks bewijsvoering van het echtpaar dat dergelijke besprekingen nooit hadden plaatsgevonden, ijzerenheinig volhouden, dat de in de pleitaantekeningen genoemde gesprekken wel degelijk gevoerd waren.

De in de dagvaarding reeds genoemde feiten:

Er is maar één gesprek geweest en wel op 16 augustus 2002, waarbij zijdens ING alleen de heer Bakker aanwezig was, in welk gesprek voornamelijk is gesproken over de hoogte van het te lenen bedrag en de investeringen en aflossingen, die het bedrijf Xenon Webstore B.V., aan wie de lening eigenlijk rechtstreeks door ING verstrekt zou worden, met het door het echtpaar doorgeleende bedrag ging doen. Zie daartoe o.a. de punten 2, 3, 23 en 64 van die dagvaarding. Managementoverleg met de bestuurders van Xenon is door het echtpaar nooit gevoerd.

N.B.: In een latere comparitiezitting d.d. 25 november 2008 tijdens de op 25 juni 2008 door het echtpaar opgestarte bodemprocedure heeft de advocaat van ING, zijnde mr. E.C. Netten van DLA-Piper te Amsterdam, tegenover de rechtbank te Amsterdam echter toch moeten toegeven, dit nadat het echtpaar alle bladzijden uit hun huisagenda inzake het jaar 2002 aan de rechtbank hadden overgelegd, dat er inderdaad maar twee besprekingen waren geweest, namelijk op 16 augustus 2002 en op 3 september 2002. Zie daartoe het proces-verbaal van die comparitiezitting inzake het door mr. Netten gestelde.

Op 3 september 2002 was er overigens helemaal geen sprake van een bespreking, maar werd uitsluitend en alleen de kredietovereenkomst getekend, dit nadat de akten van bedrijfsoverdracht (Xenon Computers v.o.f. versus Xenon Webstore B.V.) ingevolge wetsartikel 6:159 BW door de beide heren Hofs waren getekend, hetgeen eveneens in de kortgeding dagvaarding was vermeld.
De rechter reageerde tijdens de zitting op die erkenning van mr. Netten slechts met de opmerking, dat ING in deze flauw had gehandeld !!

Let wel: in de latere processtukken zijdens ING in de beide door het echtpaar opgestarte bodemprocedures keerden deze leugen toch weer terug!

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2008-06-26 Pleitaantekeningen ING Bank.pdf2008-06-26 Pleitaantekeningen ING Bank[2008-06-26 Pleitaantekeningen ING Bank][ ]
Bewaar het bestand 2008-11-25 Proces-verbaal van comparitie van partijen.pdf2008-11-25 Proces-verbaal van comparitie van partijen[2008-11-25 Proces-verbaal van comparitie van partijen][ ]
Bewaar het bestand 2008-06-18 Dagvaarding Hofs c.s. vs ING Bank RB Almelo KG.pdf2008-06-18 Dagvaarding Hofs c.s. vs ING Bank RB Almelo KG[2008-06-18 Dagvaarding Hofs c.s. vs ING Bank RB Almelo KG][2008-06-18]