Op 1 februari 2021 werd de door mij in begin januari 2021 opgestarte kortgedingprocedure behandeld, dit om eindelijk te bereiken, dat ING bank verplicht zou worden de schade te vergoeden die zij tijdens de periode van schuldsanering van mijn man en mij aan ons had toegebracht.

Dit door in strijd met Art. 303 lid 1 Fw. onze rekening-courant-rekening met rente inzake de op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst te debiteren. In aflevering Misdragingen van mr. J. deel 1 heb ik uitgelegd en bewezen hoe het werkelijk zat met die renteberekeningen.

In zijn spreekaantekeningen is deze malafide advocaat weer helemaal los gegaan om mij mijn rechten te ontnemen.

Onder punt 4 stelt hij weliswaar terecht, dat onze (van mijn man en mij) vorderingen het vonnis van 4 december 2013 door de rechtbank zijn afgewezen en dat dit vonnis door het gerechtshof in zijn arrest van 13 oktober 2015 is bekrachtigd, maar hij vertelt er niet bij, dat de vorderingen I t/m VI (deze laatste vordering betreft d e onverschuldigde betaling tijdens onze schuldsaneringsperiode) niet inhoudelijk zijn behandeld, maar zijn afgewezen op grond van verjaring. Evenmin vertelt hij, dat ING geen inhoudelijke behandeling wenste en tijdens decomparitiezitting van 25 juni 2013 uitdrukkelijk inzake deze vorderingen heeft verklaard, dat die alleen beoordeeld diende te worden op verjaring.

Ook over het opgewekt vertrouwen door ING (de heer S) inzake de verrekening/terugbetaling van deze vordering zwijgt hij uiteraard. Daar heb ik het met name in deel 2 over gehad.
Onder punt 10 stelt hij, dat voorop staat dat nooit in rechte dan wel anderszins is komen vast te staan, dat tijdens de schuldsaneringsregeling ten onrechte rente door ING is berekend. Dit blijkt echter reeds uit de wet, namelijk uit wetsartikel 303 Fw. lid 1, hetgeen luidt: Met ingang van de dag van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling is de schuldenaar wettelijke noch bedongen rente verschuldigd over vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.

Welnu, de schuldsanering werkte ook met betrekking tot de vordering van ING, dit ingevolge Art. 299 lid 1a Fw, hetgeen luidt: vorderingen op de schuldenaar die ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling bestaan.
ING heeft zich in haar e-mail van 6 september hieromtrent plotseling op haar separatist zijn beroepen, hetgeen geen effect had, wat ik uitgebreid heb uitgelegd en bewezen in deel 1, alsook dat daar anderszins is komen vast te staan, dat ING geen rente mocht berekenen.
Mr. J. stelt onder punt 12 echter, dat ING in de procedures onder meer naar voren heeft gebracht, dat op grond van Art. 299 lid 3 Fw, (waarbij hij verwijst naar Art. 57 lid 1 BW, maar wat Art. 57 lid 1 Fw zou moeten zijn) de hypothecaire vordering van ING op mij buiten de toepassing van de schuldsanering blijft. Het is echt spraakmakend, dat deze advocaat ijzeren hein zijn foutieve zienswijzen blijft verkondigen, terwijl hem vele malen zowel door mij als door mijn advocaat schriftelijk is uitgelegd en met stukken onderbouwd is bewezen, dat het separatist zijn van ING niet van relevantie was, omdat zij van dat recht geen gebruik had gemaakt, alsook de visies van de bewindvoerder, de rechtbank en een rechter-commissaris aan hem bekend zijn gemaakt. Een zeer irritant mannetje.

Onder punt 15 verkondigt hij wederom, dat het separatisme van belang was. Ook het gestelde onder punt 13 is verbazingwekkend, omdat hij daar wederom beweert, dat Art. 6:89 BW en de artikelen 12 en 13 van de Algemene Voorwaarden betreffende o.a. vordering VI van toepassing zijn. Dit wetsartikel luidt: De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd. Het behoeft geen uitgebreid betoog, dat een verweer op grond van dit wetsartikel moet falen, omdat het ten onrechte berekenen van rente een onrechtmatige daad is en niets te maken heeft met een gebrek inzake de dienstverlening van ING.
Nota bene: De Hoge Raad heeft verklaard, dat de klachtplicht niet ziet op een onrechtmatige daad, zoals ING heeft beweerd en waar de rechtbank het mee eens was, dit dus ten onrechte. De klachtplicht is dus niet van toepassing op de onrechtmatige daad zelf, maar wel op de gebrekkige nakoming van de verbintenis tot schadevergoeding die daaruit voortvloeit, aldus de Hoge Raad.

De artikelen 12 en 13 zijn in dezen evenmin van toepassing, zoals mr. J. meent, omdat die artikelen met betrekking tot de cliënten van de bank namelijk uitsluitend en alleen gaan over de plicht van een cliënt van de bank het controleren van door de bank aan hen gestuurde bevestigingen, rekenafschriften, nota’s of andere opgaven. Alsook zij dienen te controleren of de door of namens hen aan de bank gegeven opdrachten juist en volledig zijn uitgevoerd en hun verplichting zo spoedig mogelijk aan de bank te berichten wanneer een en ander dienaangaande niet in orde is. Artikel 13 geeft bovendien aan, dat wanneer er binnen twaalf maanden geen betwisting is gedaan, de inhoud van de betreffende stukken geldt als door de cliënten te zijn goedgekeurd.

Onder punt 21 herhaalt mr. J. deze onjuistheden. Hij zal wel denken: hoe vaker ik hetzelfde verkondig, hoe fout ook, des te eerder ik word geloofd. Bovendien is hij ervan overtuigd, dat hij hoe dan ook gelijk heeft, dit ook wanneer er overtuigende bewijsvoering door de wederpartij wordt overgelegd, die hij sowieso niet weet te weerleggen. altijd gelijk heeft, het verwijzen naar die beide artikelen vindt mr. J. een rechtsgeldige betwisting. Hoe verzin je het !!

Onder punt 16 speelt mr. J een dom en ridicuul spelletje. Het gaat over een brief van 12 januari 2007 van de rechtbank, waarin namens de rechter-commissaris wordt geschreven, dat mijn man en ik geen rente zijn verschuldigd vanaf datum schuldsanering, waarbij mij wordt aangeraden de betreffende nota’s naar de bewindvoerder te sturen. Er wordt overigens ten onrechte over nota’s gesproken, terwijl de debiteringen inzake de rente door ING automatisch geschiedden, hetgeen de niet anders maakt. Inzake een vordering van vastgoedmaatschappij V.N.I. en de vordering van ING, schrijft de r.c. vervolgens, dat deze vorderingen (zo zij bestaan) tot de boedel behoren en het in beginsel de bewindvoerder is, die daarover met toestemming van de r.c. mag procederen en dat het gebruikelijk is, dat een bewindvoerder alleen gaat procederen als hij een zekere kans van slagen ziet, maar dat hij in de door mij geschetste gevallen die kans blijkbaar niet zag. Het is volstrekt logisch, dat inzake de vordering van ING daarbij werd geduid op haar vordering uit hoofde van de kredietovereenkomst van 3 september 2002. Ik had de r.c. namelijk verzocht of wijzelf daaromtrent buiten de bewindvoerder om mochten procederen. Mr. J. doet het echter voorkomen, alsof het om de vordering inzake de onverschuldigde betaling ging, die toen nog helemaal niet bestond, waarna hij de conclusie trekt, dat dus uit deze brief blijkt, dat die vordering niet vaststaat.

Onder punt 19 doet mr. J. het ten onrechte voorkomen, dat er toen er in juni 2008 een bedrag van € 265.000,-- door ons was betaald, dit ter voorkoming van de veiling van onze woning, er toen nog een vordering van € 5.468,43 open stond. Ook dat is gelogen, hetgeen blijkt uit het proces-verbaal van de zitting van 25 juni 2013, waar staat, dat riskmanager, de heer Goosmann, namens ING heeft verklaard, dat wij € 265.000,-- hebben betaald en dat er ook nog een verrekening van een bedrag van € 18.000,00 had plaatsgevonden. Ik vermeld daaromtrent, dat toen mijn man en ik naar het ING kantoor in Rijssen gingen om dit voor ons nog overgebleven bedrag van de rekening te halen, dit ter voorkoming dat ING ook dit bedrag zou inpikken, wij na een langdurend telefoontje van een medewerker van dit kantoor te horen kregen, dat onze rekening was geblokkeerd, waarna ook dit bedrag in de zakken van ING is verdwenen.

Mr. J. vindt, dat ik van alles uit het verleden aanhaal, dit zonder duidelijk te maken waarom ik dat doe. Hoor wie het zegt ! Zijn volgende 10 bladzijden gaan vrijwel alleen maar over het verleden en zijn beschouwingen hebben bovendien helemaal niets met mijn vordering inzake de onverschuldigde betaling te maken, maar staan wel weer vol met leugens, verdraaiingen en onzinnigheden, zoals te doen gebruikelijk bij dit soort advocaten.

Onder punt 24 stelt hij eerst toch maar weer, dat er geen sprake is van opgewekt vertrouwen inzake het terugbetalen/verrekenen van de door ons ten onrechte betaalde rente. Tevens stelt hij, dat die vordering als verjaard is beoordeeld, hetgeen juist is, maar niets verandert aan de toezegging zijdens ING door de heer S, die van die verjaring op de hoogte was.

Onder punt 25 stelt hij wederom, dat het separatisme van ING met betrekking tot de schuldsanering van belang was, alsook hij wederom beweert, dat Art. 6:89 BW en de artikelen 12 en 13 van de Algemene Voorwaarden van toepassing waren.

Eindelijk geeft mr. J. toe, dat onze vorderingen niet inhoudelijk behandeld zijn, hetgeen jarenlang door de juridische afd. van ING is beweerd, alsook in een later stadium door de afd. achterstanden en zelf door mr. J. zelf in meerdere e-mails. Maar dat vindt hij niet van belang, omdat de vorderingen in ieder geval vanwege verjaring zijn afgewezen en dus nooit zijn vastgesteld, daarbij over het hoofd ziend, dat het de keus van ING zelf was alleen te gaan voor beoordeling op verjaring en rechtsverlies. Mr. J. meent dus, dat die vorderingen daarom in rook zijn opgegaan en wij nooit schade hebben geleden.

Onderstaand zal ik aangeven, hetgeen zowel ING als de magistraten inzake die schade allemaal hebben gezegd.

Bevestiging daaromtrent door ING

In haar conclusie van antwoord van 20 februari 2013:

-    Onder punt 4.3 stelt ING inzake vordering I, dat nu de schade door ING kennelijk is veroorzaakt rond de totstandkoming van de kredietovereenkomst er niet anders kan worden geoordeeld dan dat deze verplichting tot schadevergoeding al sinds 2007/2008 is verjaard.

-    Onder punt 4.33 stelt ING, dat Hofs c.s. aan vordering II dezelfde feiten en stellingen ten grondslag hebben gelegd als aan vordering I en trekt onder punt 4.34 de conclusie, dat daarom ook deze vordering is verjaard. Zij voegt daar nog aan toe, dat deze schade is ontstaan tussen 17 september 2002 en 1 maart 2005 en daarmee tussen 17 september 2007 en 1 maart 2010 is verjaard.

-    Inzake vordering III stelt ING onder punt 4.39, dat deze immateriële schade is ontstaan tijdens de schuldsaneringsregeling en daarom op 23 juli 2012 is verjaard, omdat deze regeling is beëindigd op 23 juli 2007.

-    Onder punt 4.47 stelt ING dat de schade inzake vordering IV is ontstaan tijdens de schuldsaneringsregeling en daarom eveneens is verjaard op 23 juli 2012.

-    Onder punt 4.52 stelt ING, dit nadat zij heeft gesteld, dat die vordering niet is onderbouwd, hetgeen dus onjuist was, dat ook deze vordering op 23 juli 2012 is verjaard, althans dat er sprake is van rechtsverlies.

-    Onder punt 4.57 stelt ING, dat vordering VI betrekking heeft op rente en kosten, die ING tussen 1 maart 2005 en 23 juli 2007 van de rekening-courant-rekening van Hofs c.s. heeft afgeboekt. Vervolgens stelt zij onder punt 4.58, dat nu deze schade vóór 23 juli 2007 is ontstaan ook hier sprake is van verjaring.

-    Verbazing wekt, dat ING even verderop stelt, dat deze schade heeft te maken met de aangezegde executieveiling, terwijl het leningsrente betreft, die op grond van Art. 303 lid 1 Fw. ten onrechte bij Hofs c.s. tijdens de schuldsaneringsperiode in rekening is gebracht.

In haar Antwoordakte van 18 september 2013:

-    Onder 2.3 van deze akte stelt de bank dat het aan de vorderingen I t/m VII ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen c.q. de gestelde tekortkomingen allemaal hebben plaatsgehad in 2002 en 2003 Onder 2.6 heeft ING opgemerkt "Kortom, het moet ervoor gehouden worden dat Hofs c.s. reeds in 2002 en 2003 - of kort daarna - bekend waren met de geleden schade" en "Feit is in ieder geval dat Hofs c.s. in 2002 en 2003 bekend geacht moeten worden met de schade".

-    Onder 2.11 heeft ING gesteld: "Hofs c.s. waren kortom bekend met de schade in de zin van Art. 3:310 BW".

In haar Memorie van antwoord d.d. 18 november 2014:

-   Onder punt 4.40 stelt ING Bank, dat de rechtbank in verband met de schade terecht gewezen heeft op Art. 3:317 lid 1 BW, waarbij ING de toelichting geeft, dat dit artikel wel degelijk mede van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding, omdat een vordering tot schadevergoeding ook een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis is.

-   Onder 4.49 stelt ING Bank: "Uit de producties en de uitgebreide uiteenzetting van Hofs c.s. blijkt, dat zij reeds in 2002/2003, althans kort daarna, een duidelijke mening hadden over de handelwijze van ING en bekend waren met de schade, alsmede met de daarvoor aansprakelijke persoon, één en ander in de zin van art. 3:310 BW."

-   Onder 4.52 heeft ING Bank gesteld: "Of Hofs c.s. wisten of juist niet wisten dat zij een vordering tot schadevergoeding konden instellen is vanwege het leerstuk van rechtsdwaling niet van belang voor de verjaringstermijn."

- Onder 4.54 heeft ING Bank gesteld: "Derhalve moet het ervoor gehouden worden, dat Hofs c.s. reeds in 2002/2003 - of kort daarna - bekend waren met de geleden schade. Absolute zekerheid over de schade is in dat kader niet vereist. Voldoende was dat Hofs c.s. een rechtsvordering konden instellen."

 Bevestiging schade door het Hof

- Het gerechtshof heeft in r.o. 3.5 van het arrest van 13 oktober 2015 gesteld dat het meest verstrekkende verweer van ING Bank luidt dat de vorderingen I t/m VII zijn verjaard, waaraan is toegevoegd dat ING Bank daartoe heeft aangevoerd dat tussen partijen is gecorrespondeerd en geprocedeerd over dwaling en misbruik van omstandigheden, maar dat Hofs c.s. zich tot de brief van 17 oktober 2012 niet hebben beroepen op onrechtmatig handelen of wanprestatie zijdens ING Bank.

-  In r.o. 3.7 stelt het Hof met betrekking tot vordering I, dat Hofs c.s. alleen hebben gesteld, dat zij op 1 maart 2005 in het bezit kwamen van de door hen op 3 september 2002 getekende acceptatiekopie toen pas volledig inzicht kregen in de foutieve handelwijze van ING inzake de inhoud van de kredietovereenkomst en de hypotheekakte. Vervolgens stelt het Hof, dat zij toen in ieder geval volledig bekend waren met het door hen gewraakte handelen van ING, dat het ervoor gehouden moet worden, dat zij toen tevens bekend waren met de schade die daardoor voor hen was ontstaan, dat Hofs c.s. vanaf dat moment dus in staat waren een rechtsvordering
tot vergoeding van deze schade in te stellen en de verjaringstermijn van vordering I toen in elk geval is gaan lopen.

- Tevens stelt het Hof in deze rechtsoverweging, dat de vorderingen II t/m VI zien op schade, die in de periode tot 23 juli 2007 is ontstaan en als uitvloeisel geldt van hetzelfde gestelde onrechtmatige handelen van ING en dat Hofs c.s. op deze laatst genoemde datum, zijnde dus 23 juli 2007, met deze schade en de daarvoor aansprakelijke persoon (ING) bekend waren, zodat de verjaringstermijn inzake deze vorderingen toen ook is gaan lopen.

- In r.o. 3.8 spreekt het Hof over de verjaring van een vordering tot nakoming van een verbintenis, waaraan het toevoegt, dat het in dit geval een verbintenis tot vergoeding van schade en in r.o. 3.13 spreekt het Hof in verband met onze vordering wederom over een verbintenis tot schadevergoeding zijdens ING Bank.

Een dergelijke advocaat is echt niet serieus te nemen !!

Gonnie Akkermans