Naam:

Werkzaam bij:

Plaats:

Functie:

Telefoonnummer:

mr. J.

Nexus Advocaten

Amsterdam

Advocaat

020 240 25 61

 

Op deze site wordt aandacht besteedt aan de ondeskundige en schaamteloze handelwijze van mr. J. in een geschil tussen mijzelf (een weduwe van 78 jaar) en ING. Op enig moment is mr. J. door ING ingeschakeld met het enige doel mij een lesje te leren door mij zoveel mogelijk geld afhandig te maken en zelfs meermaals te dreigen mijn woning te verkwanselen via een executoriale verkoop. Daarbij moet men bedenken, dat ieder recht daartoe ontbreekt, omdat ik het recht onweerlegbaar aan mijn zijde heb. Mr. J. wil echter zijn grote klant en goede relatie hoe dan ook van dienst zijn, waarbij hij door roeien en ruiten gaat, dit zonder zich te bekommeren om de gedragsregels voor de advocatuur en bovendien wetsartikel 21 Rv. voortdurend met voeten treedt.

Dit wetsartikel luidt: Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

Mr. J.is werkzaam bij Nexus Advocaten, gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201 te Amsterdam.

Op de website staat inzake dit heerschap o.a. het volgende vermeld:

Mr. J. is één van de grondleggers van Nexus Advocaten. Hij heeft in de loop van zijn carrière een gespecialiseerde procespraktijk weten op te bouwen waarbij de nadruk ligt op hypotheek- en executierecht, beslagrecht en incasso. Naast zijn werk is Toine zeer betrokken bij de Haarlemse Honkbalvereniging Kinheim en het stimuleren van jonge sporttalenten.

Inzake het Advocatenkantoor staat er:

Nexus weet complexe juridische geschillen snel te doorgronden met oog voor detail en realiteit.
Nexus Advocaten biedt jarenlange ervaring in het procederen en adviseren voor ondernemingen en particulieren, waarbij gezocht wordt naar realistische en praktisch goede oplossingen voor gerezen geschillen.

Dit is de veelbelovende theorie, de praktijk is er één, althans wat mr. J betreft, van leugens, misleidingen, domme en onbegrijpelijke uitspraken, verdraaiingen van de realiteit, het plaatsen van algemeenheden die nergens over gaan, het trachten mij onder druk grote niet verschuldigde bedragen aan ING te laten betalen, het uiten van beledigingen en beschuldigingen en zelfs het schaden van mijn goede naam en faam, hetgeen als smaad geduid kan worden.

Mr. J. heeft zijn positie als adviseur van ING ten opzichte van mij meerdere keren schandalig misbruikt.

Deze advocaat heeft gedurende lange tijd aan de heer S van ING te Amsterdam (werkend op de afdeling Specialistenteam Center of Expertise Collections) foutieve adviezen gegeven, dit tegen beter weten in en mij daarmede grote financiële schade en tevens veel mentaal leed bezorgd. Het betreft twee kwesties:

a) Het miskennen van de onverschuldigde betaling van rente aan ING door mijn man en mij tijdens de periode van onze schuldsanering ingevolge de WSNP. De rente met betrekking tot de op 3 september 2002 door ons met ING afgesloten kredietovereenkomst was ingevolge wetsartikel 303 Fw. lid 1 om redenen niet langer verschuldigd.
b) Het weigeren door ING de verjaarde rechtsvorderingen van mijn man en mij ingevolge wetsartikel 6:131 BW te verrekenen met mijn hypotheekschuld aan ING vanwege de op 8 juli 2015 door mijn man en mij met ING afgesloten hypotheek.

Extra schrijnend is, dat ING de mede-veroorzaakster was van het gedwongen door mijn echtgenoot en mij gebruik moeten maken van de wettelijke schuldsaneringsregeling door het aan V.N.I. Enschede B.V. verlenen van twee steunvorderingen ten behoeve van haar faillissementsaanvraag voor mijn man B.Th. Hofs d.d. 17 november 2004.

De ene steunvordering betrof dus de door mijn man en mij bij ING afgesloten kredietovereenkomst van 3 september 2002, dienaangaande wij op dat  moment dus nog binnen de toegestane kredietlimiet stonden en welk krediet dus ook niet was opgezegd noch opgeëist en waartoe ook geen enkele grond zou hebben bestaan. De andere steunvordering betrof een niet bestaande postbankvordering. Meer steunvorderingen waren er niet: geen steunvorderingen, dan geen faillissement.

Omdat mr. J. meermaals heeft beweerd, hetgeen is bevestigd door de heer S, dat hij het gehele dossier heeft bestudeerd en op basis daarvan zijn adviezen aan ING heeft gegeven, is het van belang alle betreffende feiten voorafgaande aan zijn betrokkenheid in dezen te noemen, hetgeen ik vanwege de inmiddels lange en complexe historie in meerdere artikelen (delen) zal doen.